Luontoselvitysten aikataulutus

Tässä on esitetty eri lajien ja lajiryhmien parhaimpia kartoitusaikoja yleisellä tasolla. Joidenkin lajien kohdalla kartoitusajat voivat kuitenkin vaihdella tai kartoitusaika voi olla hyvin lyhyt, joten sopivista kartoitusajoista sovitaan aina tapauskohtaisesti. Kartoittajaan kannattaa olla siis yhteydessä hyvissä ajoin. Paras aika luontoselvitysten suunnittelulle on talvella.

Luontotyypit

Luontotyypit voidaan määrittää silloin, kun suurin osa kasvillisuudesta on tunnistettavissa. Paras aika kartoitukseen on kesä-elokuu, mutta joillakin alueilla voidaan kartoittaa jo toukokuussa tai myöhemmin syksyllä.

Kasvillisuus

Kasvillisuuskartoitukseen paras aika on yleensä kesä-elokuussa. Joillakin alueilla tai joidenkin lajien kohdalla parhaimmat kartoitusajat voivat olla hyvin lyhytaikaisia tai poikkeavia. Esimerkiksi lehtokasvillisuutta kartoitettaessa paras aika on keväällä ja alkukesästä, kun lehdolle tyypilliset kasvit kukkivat ennen kuin lehtipuusto alkaa varjostaa liikaa. Vesikasvillisuutta taas voidaan kartoittaa vasta heinäkuun lopussa–elokuussa.

Linnut

Linnustokartoitukset tehdään lintujen pesimäaikaan eli alkukesästä ennen juhannusta. Paras ajankohta kartoituksille vaihtelee kuitenkin eri lajeilla. Esimerkiksi valkoselkätikan pesinnät on helpointa todeta jo varhain keväällä, ennen lehtien puhkeamista. Muuttolinnuille tärkeillä alueilla tehdään lisäksi kartoituksia kevätmuuton (huhti-toukokuu) ja syysmuuton (syys-lokakuu) aikaan.

Viitasammakko

Viitasammakkokartoitukset tehdään keväällä sammakoiden kutuaikaan ja kartoitusaika on hyvin lyhyt. Kutuaika alkaa, kun rantavedet ovat sulaneet ja kestää muutamasta päivästä reiluun viikkoon riippuen vesistön koosta ja kevään etenemisestä. Etelä-Suomessa kutuaika on yleensä huhti–toukokuun vaihteessa, pohjoisempana viikkoa tai kahta myöhemmin.

Lepakot

Lepakoiden lajistokartoitukset eli ns. detektorikartoitukset tehdään toukokuun lopun ja syyskuun alun välissä niin, että samalla kartoitusalueella käydään kolme kertaa kesän aikana n. kuukauden välein. Tuulivoimarakentamiseen liittyviä muuttavien lepakoiden kartoituksia rannikolla tehdään lepakoiden muuttoaikoina toukokuussa sekä syyskuussa. Talvehtimisyhdyskuntia taas etsitään rakennuksista lepakoiden horrostaessa talviaikaan.

Liito-orava

Liito-oravan elinympäristöt löytyvät helpoiten etsimällä puun tyveltä liito-oravan papanoita. Paras aika papanoiden etsimiseen on kevättalvella huhtikuussa.

Hyönteiset

Hyönteiskartoitusten ajankohdat vaihtelevat hyvin paljon laji- ja lajiryhmien mukaan. Paras kartoitusaika on yleensä kuitenkin loppukesästä, mutta joillekin lajeille kartoitusaika voi olla hyvin lyhyt.

Sienet ja käävät

Paras aika sieni- ja kääpäkartoituksille on loppukesällä ja syksyllä.

Kalastoselvitykset

Vesistön kalastoa selvitetään verkkokoekalastusten avulla. Koekalastukset tehdään heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Erillisiä pyyntikertoja tulisi tänä aikana olla kolme, jolloin vähennetään sääolosuhteiden vaikutusta tulokseen.

Pohjaeläimet

Vesistöjen pohjaeläinselvityksiä tehdään pohjaeläinnäytteiden avulla. Karkean arvion alueesta voi tehdä keskittämällä näytteenotto yhteen kertaan, jolloin näyte on otettava syys-marraskuussa. Tarkempi kuva alueesta saadaan ottamalla useampi näyte touko-marraskuun välillä.